Odborné poradenstvo zamerané na pomoc deťom a mladým ľuďom

Všetky služby Všetky služby
Hlavný obrázok

Zásady spracovania osobných údajov

(podľa zákona č. 18/ 2018 z. z. o ochrane osobných  údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Nariadenie GDPR je Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje Smernica 95/46/ES (všeobecné Nariadenie o ochrane údajov).

Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

Spracúvanie je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami.

Obmedzenie spracúvania je označenie uchovávaných osobných údajov s cieľom obmedziť ich spracúvanie v budúcnosti.

Profilovanie je akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov, ktoré pozostáva z použitia týchto osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby, predovšetkým analýzy alebo predvídania aspektov dotknutej fyzickej osoby súvisiacich s výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom.

Informačný systém je akýkoľvek usporiadaný súbor osobných údajov, ktoré sú prístupné podľa určených kritérií, bez ohľadu na to, či ide o systém centralizovaný, decentralizovaný alebo distribuovaný na funkčnom alebo geografickom základe.

Súhlas dotknutej osoby je akýkoľvek slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle Dotknutej osoby, ktorým formou vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu vyjadruje súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týka.

Porušenie ochrany osobných údajov je porušenie bezpečnosti, ktoré vedie najmä k náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmene, neoprávnenému poskytnutiu osobných údajov, ktoré sa prenášajú, uchovávajú alebo inak spracúvajú, alebo neoprávnený prístup k nim.

Tretia krajina je krajina, ktorá nie je členským štátom Európskej únie alebo zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

Dozorný orgán je nezávislý orgán verejnej moci zriadený členským štátom podľa článku 51 Nariadenia GDPR; v Slovenskej republike sa za dozorný orgán považuje Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Ak ste udelili  svoj súhlas so spracovávaním Vašich osobných údajov v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Buď.Sám.Sebou s.r.o., so sídlom Trieda Andreja Hlinku 34, 949 01 Nitra IČO: 55239587, toto sú zásady ich spracovávania:

Účel spracovania osobných údajov: spracovávanie údajov súvisiacich s vašim ďalším vzdelávaním na evidenčné a archivačné účely, informačné účely súvisiace s poskytovaním informácií o ďalšom vzdelávaní organizovanom Buď.Sám.Sebou s.r.o., informácie o organizovaní vzdelávacích akcií, seminárov a iných vzdelávacích podujatí, informácie súvisiace s inými činnosťami Buď.Sám.Sebou s.r.o (napr. supervízne stretnutia, poradenské stretnutia…).

Na účely tohto súhlasu sa zoznamom osobných údajov rozumie: meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, miesto prechodného pobytu, korešpondenčná adresa, údaje o povolaní, údaje o zamestnávateľovi alebo inom spôsobe výkonu povolania, údaj o odbornej spôsobilosti, údaj o ďalšom vzdelávaní, údaj o sústavnom vzdelávaní, údaj o doterajšej odbornej praxi, telefónne číslo, e-mailová adresa, číslo bankového spojenia, IČO, DIČ.

Doba trvania súhlasu: tento súhlas udeľujete na dobu trvania činnosti Buď.Sám.Sebou s.r.o.  Súhlas môžete ako dotknutá osoba kedykoľvek písomne odvolať, a to doručením oznámenia o odvolaní súhlasu so spracovaním osobných údajov Buď.Sám.Sebou s.r.o., na adresu jeho sídla, alebo e-mailovú adresu. Dokumentáciu z poskytnutej poradenskej činnosti a osobné údaje s ňou súvisiacou uchovávame po dobu 5 rokov od posledného stretnutia s klientom.

Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

 • Buď.Sám.Sebou s.r.o.
 • Sídlo: Trieda Andreja Hlinku 615/34
 • IČO: 55239587
 • Mail: budsamsebou.sro@gmail.com

Osobou zodpovednou za ochranu osobných údajov je Mgr. Linda Cerjanová. V prípade, ak máte akékoľvek otázky k tomuto dokumentu alebo použitiu svojich osobných údajov, alebo si chcete uplatniť vaše práva popísané v tomto dokumente, môžete kontaktovať našu zodpovednú osobu e-mailom na adrese budsamsebou.sro@gmail.com alebo telefonicky na tel.čísle: +421 908 545 787, alebo písomne na adrese našej spoločnosti.

PRI POSKYTOVANÍ NAŠICH SLUŽIEB ZÍSKAVAME O VÁS NASLEDUJÚCE ÚDAJE

a) Vzdelávanie (kurzy)

Meno, priezvisko, tituly, dátum a miesto narodenia, rodné meno, názov zamestnávateľa, kategória odborného zamestnanca, adresa zamestnávateľa, karierový stupeň a kariérová pozícia. Na účely zasielania materiálov ku vzdelávaniu prijímame od záujemcov o vzdelávanie mailový kontakt a telefónne číslo a fakturačnú adresu.

Účel: osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávania, zaslanie materiálov ku vzdelávaniu, kontakt so zákazníkom kvôli vzdelávaniu, zverejňovanie absolventov akreditovaného vzdelávania

b) Účtovníctvo

Meno, priezvisko, titul, ulica a popisné číslo, PSČ, mesto, email a fakturačné údaje: Názov firmy, resp. meno fyzickej osoby, IČO, DIČ, fakturačná adresa.

Účel: vystavenie daňového dokladu.

c) Poradenstvo v osobnostnom rozvoji

Meno, priezvisko a tel. číslo, email pre účely kontaktu s klientom a fakturačné údaje: Názov firmy, resp. meno fyzickej osoby, IČO, DIČ, fakturačná adresa.

Účel: vystavenie daňového dokladu, kontakt s klientom.

d) Supervízia

Meno, priezvisko a tel. číslo, email, pre účely kontaktu s klientom a fakturačné údaje: Názov firmy, resp. meno fyzickej osoby, IČO, DIČ, fakturačná adresa.

Účel: vystavenie daňového dokladu, kontakt s klientom.

e) Marketing

Emailové adresy, telefonické kontakty.

Účel: zasielanie marketingových a reklamných emailov.

f) Cookies – Pri použití webových stránok budsebou.sk dochádza k ukladaniu súborov cookies, pomocou ktorých užívateľ k týmto stránkam pristupuje. Podmienky cookies sú nasledovné:

 • Užívateľ má vždy možnosť vyjadriť svoj súhlas alebo odmietnuť ukladanie súborov cookies, a to nastavením svojho webového prehliadača – povolením alebo naopak odmietnutím ukladania cookies;
 • V prípade udelenia súhlasu (povolenia cookies) môžu byť na elektronickom zariadení užívateľa ukladané:
  • a) dočasné súbory cookies, ktoré sa pri vypnutí internetového prehliadača užívateľa automaticky vymažú;
  • b) dlhodobé súbory cookies, ktoré v internetovom prehliadači užívateľa zostávajú zachované aj po vypnutí zariadenia, pomocou ktorého užívateľ pristupuje k webovým stránkam budsebou.sk (tieto cookies môže užívateľ kedykoľvek vymazať);
 • Svojím súhlasom užívateľ zároveň povoľuje, aby prevádzkovateľ súbory cookies využil na vlastné analytické účely, a na účely cielenej reklamy partnerov, s ktorými má uzatvorené osobitné dohody o zobrazovaní reklamy na webstránkach. Súhlas užívateľa trvá po dobu zachovania nastavení jeho internetového prehliadača max 2 roky od posledného udelenia súhlasu. Zmenou nastavení internetového prehliadača užívateľa alebo zákazom používania súborov cookies súhlas užívateľa zaniká.
 • Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za ukladanie súborov cookies na internetových stránkach tretích osôb, alebo využitie súborov cookies uložených na koncovom zariadení užívateľa tretími osobami.
 • V prípade odmietnutia súhlasu (odmietnutia cookies vo webovom prehliadači) prevádzkovateľ nemôže garantovať úplnú funkčnosť web stránky budsebou.sk

PRÁVNE ZÁKLADY

Právny základ pre jednotlivé informačné systémy (IS) je nasledovný:

a) IS Vzdelávanie

Právny základ – článok 6, ods. 1. písmeno c) GDPR - spracúvanie osobných údajov (meno, priezvisko, titul, ulica a číslo, PSČ, mesto) je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Predovšetkým podľa zákona č. 445/2009 Z. z. VYHLÁŠKY Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 19. októbra 2009 o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Právny základ – článok 6, ods. 1. písmeno c) GDPR - spracúvanie osobných údajov (meno, priezvisko, titul, ulica a číslo, PSČ, mesto) je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Predovšetkým podľa zákona.

596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Právny základ – článok 6, ods. 1. písmeno c) GDPR - spracúvanie osobných údajov (meno, priezvisko, titul, ulica a číslo, PSČ, mesto) je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Predovšetkým podľa zákona.

317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zjednotenie postupu pri vydávaní verejných listín.

b) IS Účtovníctvo

Právny základ – článok 6, ods. 1. písmeno c) GDPR - spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Predovšetkým podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

c) IS Poradenstvo v osobnostnom rozvoji

Právny základ – článok 6, ods. 1. písmeno c) GDPR - spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Predovšetkým podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

d) IS Supervízia

Právny základ – článok 6, ods. 1. písmeno c) GDPR - spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Predovšetkým podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

e) IS Marketing

Právny základ – článok 6, ods. 1. písmeno a) GDPR - dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel. Údaje, ktoré sme o Vás získali, využívame na nasledovné účely:

POSKYTOVANIE NAŠICH SLUŽIEB

Na základe údajov, ktoré od vás získavame, Vám vieme dodať naše služby. Údaje, ktoré od Vás získame pri vytváraní objednávky, používame na jej vybavenie, tieto údaje tiež potrebujeme komunikáciu s Vami. Vaše kontaktné údaje používame na zaslanie našich oznámení súvisiacich s vybavovaním objednávok a poskytovaním služieb. Ak ste nám k tomu udelili súhlas, posielame vám tiež na e-mail komerčné informácie o novinkách a aktuálnych ponukách, ktoré by Vás mohli zaujímať.

KOMU ÚDAJE SPRÍSTUPŇUJEME

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou situácie opísanej nižšie:

Zverejňovanie absolventov akreditovaného vzdelávania na webovej stránke uskutočňujeme podľa Zákona č. 317/2009 Z.z., §45 písmeno g, Zákona č. 445/2009 Z. z. VYHLÁŠKY Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 19. októbra 2009 o kontinuálnom vzdelaní,
kreditoch a atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Vaše osobné údaje do tretích krajín mimo EÚ neprenášame.

V súlade s požiadavkami platnej legislatívy vykonávame všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby sme Vaše osobné údaje chránili. V prípade, ak používame Vaše osobné údaje za účelom doručovania komerčnej komunikácie na Vašu e-mailovú adresu alebo v iných prípadoch, kde ste nám udelili súhlas, uchovávame tieto údaje, kým nám príslušný súhlas neodvoláte. V prípadoch využívania Vašich údajov na základe nášho oprávneného záujmu najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, pre ktorý sa osobné údaje spracúvajú.

PODMIENKY A SPÔSOB SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV DOTKNUTÝCH OSÔB

Buď.Sám.Sebou s.r.o dôsledne rešpektuje zásady spracúvania osobných údajov dotknutých osôb a ich súkromie, pričom dbá na to, že osobné údaje musia byť najmä:

 • spracúvané zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne;
 • získavané na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely;
 • primerané, relevantné a obmedzené na rozsah, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie príslušného účelu spracúvania;
 • správne a podľa potreby aktualizované;
 • uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú;
 • spracúvané spôsobom, ktorý zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, a to prostredníctvom primeraných technických alebo organizačných opatrení.

Buď.Sám.Sebou s.r.o spracúvané osobné údaje nezverejňuje, okrem prípadov, ak si to vyžaduje osobitný právny predpis alebo rozhodnutie súdu alebo iného štátneho orgánu.

Buď.Sám.Sebou s.r.o nebude spracúvať Vaše osobné údaje bez Vášho výslovného súhlasu alebo iného zákonného právneho základu za iným účelom, ani vo väčšom rozsahu ako je uvedené v tejto informácii.

PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

1. Právo na odvolanie súhlasu: Podľa § 14 ods. 3 zák. č. 18/2018 Z.z. má dotknutá osoba právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila.

2. Právo na prístup k osobným údajom: Podľa & 21 zákona č. 18/2018 Z.z. má dotknutá osoba právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o

 • a) účele spracúvania osobných údajov,
 • b) kategórii spracúvaných osobných údajov, poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,
 • d) dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
 • e) práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,

O práve podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa § 100 zák. č. 18/2018 Z.z.,

 • g) zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,
 • h) existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4; v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.

Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe jej osobné údaje, ktoré spracúva. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť osobné údaje dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky.

3. Právo na opravu osobných údajov: Podľa § 22 zák. č. 18/2018 Z.z. má dotknutá osoba právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

4. Právo na výmaz osobných údajov: Podľa § 23 zák. č. 18/2018 Z.z. má dotknutá osoba právo na to,  aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz, ak:

 • a) osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
 • b) dotknutá osoba odvolá súhlas podľa § 13 ods. 1 písm. a) alebo § 16 ods. 2 písm. a), na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
 • c) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 2,
 • d) osobné údaje sa spracúvajú nezákonne
 • e) je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
 • f) sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa & 15 ods. 1.

Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a je povinný ich vymazať, je zároveň povinný prijať primerané bezpečnostné opatrenia vrátane technických opatrení so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na ich vykonanie na účel informovania ostatných prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby o jej žiadosti, aby títo prevádzkovatelia vymazali odkazy na jej osobné údaje a ich kópie alebo odpisy. Ustanovenia o výmaze osobných údajov sa neuplatňujú, ak je spracúvanie osobných údajov potrebné:

 • a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie,
 • b) na splnenie povinnosti podľa zákona č. 18/2018 Z.z., osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
 • c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s 5 16 ods. 2 písm. h) až j),
 • d) na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel podľa § 78 ods. 8, ak je pravdepodobné, že právo dotknutej osoby na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého spracúvania, alebo
 • e) na uplatnenie právneho nároku.

5. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov: Podľa § 24 zák. č. 18/2018 Z.z. má dotknutá osoba právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:

 • a) dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
 • b) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 • c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
 • d) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo, okrem uchovávania môže osobné údaje prevádzkovateľ spracúvať len so súhlasom dotknutej osoby alebo na účel uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu. Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí, je prevádzkovateľ povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené. Prevádzkovateľ je povinný oznámiť príjemcovi opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Prevádzkovateľ o príjemcoch informuje dotknutú osobu, ak to dotknutá osoba požaduje.

6. Právo na prenosnosť osobných údajov: Podľa § 26 zák. č. 18/2018 Z.z. má dotknutá osoba právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak:

 • a) sa osobné údaje spracúvajú podľa § 13 ods. 1 písm. a), § 16 ods. 2 písm. a) alebo § 13 ods. 1 písm. b) a
 • b) spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Uplatnením tohto práva nie je dotknuté právo na vymazanie osobných údajov. Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.

7. Právo podať návrh na konanie o ochrane osobných údajov: Podľa § 100 zák. č. 18/2018 Z.z. môže dotknutá osoba podať Úradu na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov, ak tvrdí, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených zákonom č. 18/2018 Z.z.

8. Právo namietať spracúvanie osobných údajov: Prevádzkovateľ týmto výslovne upozorňuje dotknutú osobu, že podľa § 27 zák. č. 18/2018 Z.z. má dotknutá osoba právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať. V súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti môže dotknutá osoba svoje právo namietať uplatňovať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie, okrem prípadov, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu, ak sa osobné údaje spracúvajú na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Dotknutá osoba vyhlasuje, že bola oboznámená so všetkými skutočnosťami vyplývajúcimi zo Zákona o ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na akékoľvek zmeny podmienok ochrany súkromia s tým, že za každou prevedenou zmenou bude informovať dotknuté osoby.

Každá dotknutá osoba je povinná zachovať mlčanlivosť o všetkých osobných údajoch, čím zabezpečuje ochranu získaných informácií o osobných údajov.

Buď.Sám.Sebou s.r.o. ako prevádzkovateľ osobných údajov Vás, ako dotknutú osobu týmto informovala o ochrane Vašich osobných údajov a poučila Vás o Vašich právach vo vzťahu k ochrane osobných údajov v rozsahu tejto písomnej informačnej povinnosti.

Tieto pravidlá nadobúdajú účinnosť dňa 15.03.2023

Profil